ÜZLETI és SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ORBISSON, s.r.o. – Általános szerződési feltételek

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az adásvételi szerződés szerződő felei közötti kapcsolatokat rögzítik. A szerződő felek a következők: (1) ORBISSON, s.r.o., cég Cg.: 53 116 330, székhelye: Dubovany 19, 922 08 Dubovany, bejegyezve a Trnavai Kerületi Bíróság cégjegyzékében, részleg: S.r.o., 46945/T betétszámmal, mint Eladó (a továbbiakban: “Eladó”) és (2) a Vevő, aki lehet Fogyasztó is (a továbbiakban: “Vevő”). Az Eladóval kapcsolatos további információk a www.p2rbike.com oldalon a “Kapcsolat” menüpont alatt találhatók.
A Vevő fogyasztó vagy vállalkozó.
A fogyasztó az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésével és teljesítésével nem üzleti vagy egyéb vállalkozási tevékenysége érdekében jár el.
Az Eladó és a Fogyasztó közötti, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem részletezett jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyv, 40/1964. sz. törvény vonatkozó jogszabályi rendelkezései, valamint a kapcsolódó rendeletek vonatkoznak.
Vállalkozó:
• A cégjegyzékben nyilvántartott személy,
• Egyéni vállalkozói engedély alapján szabad üzleti tevékenységet folytató személy,
• Egyéni vállalkozói engedély alapján szabad üzleti tevékenységet speciális szabályok alapján folytató személy,
• Mezőgazdasággal foglalkozó személy, aki jogszabály alapján nyilvántartásba vett mezőgazdasági tevékenységet végez.
Jelen ÁSZF alkalmazásában Vállalkozónak minősül minden olyan személy is, aki az előzőekben leírtak nevében jár el a vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban. Amennyiben a Vevő a megrendelésében Cégazonosítót ad meg, úgy elfogadja a Vállalkozókra vonatkozó ÁSZF-szabályokat.
Az Eladó és a Vállalkozóként eljáró Vevő közötti, a jelen ÁSZF-ben vagy az Eladó és a Vevő közötti Szerződésben nem szabályozott jogviszonyokra a Kereskedelmi törvénykönyv 513/1991. sz. törvény rendelkezéseinek, illetve annak későbbi módosításai szerinti jogszabályi rendelkezései, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkoznak. A jelen ÁSZF és a Szerződés közötti ellentmondás esetén a Szerződés szövege az irányadó.
A megrendelés leadásával a Vevő elismeri, hogy megismerte a jelen ÁSZF-et, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a “Visszaküldési szabályzat” és a “Szállítás” dokumentum, valamint a megrendelt szolgáltatás és/vagy a biztosított licencjogok feltételeit, és elfogadja a jelen ÁSZF-et és a fent említett feltételeket a megrendelés leadásának pillanatában feltüntetett és érvényes formában.
Az Eladó termékválasztékában szereplő bármely termék megvásárlásával a Vevő nem szerez semmilyen jogot az Eladó vagy más cégek bejegyzett védjegyeinek, kereskedelmi neveinek és címeinek, üzleti logóinak vagy szabadalmainak felhasználására, kivéve, ha külön szerződésben kifejezetten másként nem rendelkezik.

II. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. Az adásvételi szerződés megkötése
Ha a Vevő Fogyasztónak minősül, az adásvételi szerződést az Eladó úgy ajánlja fel, hogy a terméket a webáruháza weboldalán eladásra bocsátja. A kapcsolatfelvétel akkor jön létre, amikor a Vevő (Fogyasztó) leadja a megrendelést, amelyet az Eladó átvesz és visszaigazol. A megrendelés beérkezését az Eladó azonnal visszaigazolja a Vevő által megadott e-mail címre küldött e-mailben. Ez az e-mail azonban nem befolyásolja magának az adásvételi szerződésnek a megkötését. Az újonnan megkötött szerződés (beleértve a megállapított árat is) csak a két fél megállapodása vagy jogi okok alapján módosítható vagy mondható fel. Ez alól az eljárás alól kivételt képez a “VI. Megrendelés”.
Ha a Vevőt Vállalkozóként azonosítják, az adásvételi szerződést a vásárló Vállalkozó által küldött megrendeléssel ajánlják fel, és az az Eladó által a Vevőnek küldött visszaigazolás és az adásvételi megállapodás kézbesítésének pillanatában jön létre. Az Eladó nem vállal felelősséget az adatátvitel során előforduló hibákért. A szerződés szlovák nyelven kerül megkötésre.
A megkötött adásvételi szerződést az Eladó a szerződéskötés évének végétől számítva legalább tíz (10) évig archiválja, és azt nem teszi hozzáférhetővé a nem érintett harmadik személyek számára. A Szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépésekre vonatkozó információkat a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák, ahol a teljes folyamatot tisztázzuk. A Vevőnek lehetősége van a megrendelés átnézésére és kijavítására a megrendelés leadása előtt. Ezek az ÁSZF-ek az Eladó egyedi internetes portáljain elérhetők, így a Vevő számára archiválhatók és sokszorosíthatók.
A megrendelés leadásához használt távolsági kommunikációs eszközök (pl. telefonon, interneten stb. keresztül) költségeit a Vevő által igénybe vett távközlési szolgáltatások alkalmazott általános díjai határozzák meg.
Ha a Vevő-Fogyasztó által megrendelt termék szolgáltatás, vállalja, hogy a szolgáltatást a törvényes elállási határidő lejárta előtt átveszi.

2. A megvásárolt termék átvétele
Ebben az adásvételi szerződésben az Eladó vállalja, hogy leszállítja a kért terméket, digitális tartalmat/licencet biztosít, ha az a vásárlás tárgyát képezi, és lehetővé teszi a Vevő számára a megvásárolt tartalom tulajdonjogának/licencének megszerzését. A Vevő vállalja, hogy átveszi a terméket/tartalmat és kifizeti a megállapodás szerinti vételárat.
Az Eladó fenntartja a jogát a tárgyra, és a Vevő csak a teljes ár kifizetése után kap jogot a tárgyra. Ez akkor is érvényes, ha a kérdéses termék licenc vagy szolgáltatás.
Az Eladó a tárgyat a tárgyhoz kapcsolódó dokumentumokkal együtt átadja a Vevőnek, és lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a szerződésnek megfelelően igényt tarthasson a tárgy/licenc tulajdonjogára.
Az Eladó akkor tesz eleget a megvásárolt termék Vevő részére történő átadására vonatkozó kötelezettségének, ha a Vevő a teljesítés helyén kezelheti a terméket, és erről megfelelően értesítették.
Ha az Eladónak kell elküldenie a terméket a Vevőnek, az Eladó átadja a terméket az (első) Fuvarozónak a Vevőnek történő szállítás és kézbesítés céljából, és lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a Fuvarozóval kötött Fuvarozási Szerződésnek megfelelően gyakorolja jogait. Az Eladó akkor tekinti a terméket a Vevőnek átadottnak, amikor a Fuvarozó a terméket a Vevőnek átadta.
Az Eladó a megrendelt terméket a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és specifikációban szállítja a Vevőnek.
Hacsak nem született külön megállapodás a csomagolás módjáról, a terméket a szokásos szokásoknak megfelelően csomagoljuk, vagy ilyen szokás hiányában úgy csomagoljuk, hogy a terméket megvédjük a sérülésektől. A terméket az Eladó a szállítás szempontjából is ilyen módon rendezi el.
Az esetleges károk kockázatának minimalizálása és a szállítási problémák elkerülése érdekében az Eladó fenntartja a jogot, hogy az árut csak a teljes vételár kifizetése után szállítsa le a Vevőnek abban az esetben, ha a Vevő 3.500,- EUR-t meghaladó, ÁFÁ-val együtt számított vételárú megrendelést (vagy ugyanazon a napon belül több megrendelést) adott le. Ilyen esetben az Eladó a megrendelt árut a Vevőnek a megrendelésben megadott igényeinek megfelelően szállítja, amint a Vevő a teljes vételárat kifizette.

III. INFORMÁCIÓBIZTONSÁG és INFORMÁCIÓVÉDELEM

Az Eladó a Vevő által megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.4.27.) a természetes személyek a személyes adatok kezeléséről és védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és a 18/2018. számú, a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénnyel összhangban kezeli.
Részletes információ arról, hogy az Eladó hogyan gyűjti, kezeli és védi a Vevők személyes adatait, a “Személyes adatok feldolgozásának feltételei” című dokumentumban található, amely elérhető az Eladó weboldalán.
A kárveszély minimalizálása és a bűncselekmények elkerülése érdekében az Eladó fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a Vevő által egy blokkolt IP-címről leadott megrendelést, amennyiben ez az IP-cím szerepel egy feketelistán. A megrendelés leadásával kapcsolatos problémák esetén a Vevő kapcsolatba léphet az eladóval a info@orbisson.com e-mail címen vagy a +421 949 438 978 telefonszámon.

IV. MŰKÖDÉSI IDŐ

A megrendelés leadható az interneten keresztül vagy az Eladó munkatársain keresztül:
Nyitvatartási idő:
Automatikus rendelés visszaigazolás: Hétfő – vasárnap: 00-24h
Ügyfélszolgálat: Hétfő – péntek 8:30 – 16:00
Információs rendszerhiba vagy vis maior okozta zavar esetén az Eladó nem vállal felelősséget az üzemidőben bekövetkező esetleges kiesésekért.

V. ÁRAK

Minden ár szerződéses. Az online webáruház mindig csak az aktuális és naprakész árakat jeleníti meg. Az árak véglegesek, beleértve a ÁFA-t és minden egyéb, a Fogyasztó által fizetendő adót vagy díjat. Ez nem tartalmazza a szállítási és kézbesítési többletköltségeket, valamint a megrendelési folyamat kosárrészében megjelenő kereskedelem lebonyolításához használt távolsági kommunikációs szolgáltatások költségeit. Ezek a költségek a Vevő konkrét döntéseitől függnek.
Az akciós árak vagy egy előre meghatározott ideig érvényesek, vagy addig, amíg a megadott mennyiségű készlet el nem fogy.
Az eredeti alapár a terméknek/szolgáltatásnak/licencnek az az ára, amelyért a terméket/szolgáltatást/licencet a P2R a marketingkampányokhoz és egyéb kedvezményekhez kapcsolódó értékesítési bónuszok és kedvezmények alkalmazása előtt a működő webáruházban kínálta, illetve a terméknek/szolgáltatásnak/licencnek a gyártó vagy a forgalmazó által javasolt ára, míg a megjelenített ár mindig az az ár, amely jobban tükrözi az adott termék piaci árszintjét.

VI. RENDELÉS

A Vevő a megrendelt terméket a megrendelés leadásakor érvényes áron kapja meg. A vásárló Fogyasztó a megrendelés leadása előtt megtekintheti a megrendelés teljes árát, beleértve a ÁFA-t és egyéb adókat és díjakat (például újrahasznosítási díjakat és egyéb hasonló díjakat). Ez az ár megjelenik a Vevő megrendelésében, valamint az Eladónak a megrendelés leadását megerősítő üzenetben.
A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:
• a P2Rbike.com webáruházban
A Vevőt e-mailben tájékoztatjuk a megrendelt tételek kézbesítésének konkrét időpontjáról. A szállítási folyamat időtartama attól függ, hogy a Vevő milyen szállítási módot választott a megrendelés virtuális kosárban történő elhelyezésének második lépésében.
A Vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhat olyan eset, amikor a Vevő és az Eladó közötti kereskedelmi szerződés nem kerül lezárásra, elsősorban a megrendelt termék esetleges hibás árlistázása miatt, amelyet az Eladó információs rendszerének hibája okoz. Ilyen esetben az Eladó fenntartja a jogot, hogy elálljon a szerződéstől, és erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a személyes adatokkal való visszaélés, a fizetési kártyával való visszaélés stb. miatt, illetve közigazgatási vagy bírósági szerv beavatkozása miatt a megkötött adásvételi szerződést érvénytelennek nyilvánítsa. Ilyen esetben a Vevőt értesítjük.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a fent említett esetekben az adásvételi szerződés nem köthető meg.
A Vevő a terméket (terméket/szolgáltatást/licencet) a megrendelés leadásakor érvényes áron kapja meg.

VII. ELÁLLÁS a SZERZŐDÉSTŐL

Elállás a szerződéstől, ha a Vevő fogyasztó

A távollevők között kötött szerződés vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról szóló 102/2014. sz. törvény 7. §-a értelmében a Vevőnek joga van indoklás nélkül elállni a már megkötött adásvételi szerződéstől az áru vagy a szolgáltatás átvételének napjától számított legfeljebb 14 napon belül, ugyanakkor e határidőn belül jegyzőkönyvet kell felvenni és elküldeni (levélben vagy e-mailben), amelyben tájékoztatja az Eladót a szerződéstől való elállásról. Ugyanez a jog vonatkozik arra az esetre is, ha a Vevő a megrendelt árut személyesen vette át az Eladó kibocsátási helyén.
A szerződéstől való elállást és a visszaküldött árut erre a címre kell küldeni:

ORBISSON, s.r.o.
Dubovany 19
922 08 Dubovany
Szlovákia

A fent említett 14 napos határidőn belül a Vevőnek joga van a leszállított árut kicsomagolni, megvizsgálni és kipróbálni, hasonlóan ahhoz, ahogyan ez egy üzletben is megtehető, mindezt a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megismeréséhez szükséges mértékben. A terméket teljes egészében, teljes dokumentációval, sértetlenül, tisztán, lehetőleg az eredeti csomagolásban, ugyanolyan állapotban és értékben kell visszaküldeni, mint ahogyan azt átvették. A Vevő vállalja a felelősséget a termék minőségének minden olyan csökkenéséért, amelyet a termékkel való helytelen bánásmód vagy a termék tulajdonságainak meghatározásán és megfelelő működésének ellenőrzésén túli használat okoz.
A Fogyasztó nem felelős az áru minőségének romlásáért abban az esetben, ha az Eladó nem tett eleget annak a kötelezettségének, hogy tájékoztassa a fogyasztót a szerződéstől való elállási jogáról a 3. szakasz 3. bekezdése szerint. (1) mondat. (a távollevők között kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén a fogyasztóvédelemről szóló törvény h) pontja.
A Vevőnek a visszaküldött árukért járó pénzösszeg legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül visszajár.
Azon esetektől eltekintve, amikor a szerződéstől való elállást kifejezetten megtárgyalták, a fogyasztó nem állhat el a szerződéstől a következőkre vonatkozóan:
(a) a szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezésével elveszíti elállási jogát a szolgáltatás teljes körű nyújtásakor, és a szolgáltatás nyújtása teljes körűen megtörtént;
(b) olyan áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelynek ára a pénzpiaci ármozgásoktól függ, amelyeket az eladó nem tud ellenőrizni, és amelyek az elállási időn belül bekövetkezhetnek;
(c) a fogyasztó igényei szerint készült áruk, méretre gyártott áruk vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk értékesítése;
(d) a gyorsan romló vagy lejáró áruk szállítása;
(e) olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása a szállítást követően mindegyike megtört;
(f) olyan áruk értékesítése, amelyek a szállítást követően jellegüknél fogva elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal;
(g) a fogyasztó által az eladótól kifejezetten kért sürgős javítás vagy karbantartás; ez nem vonatkozik a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges egyéb áruk vagy pótalkatrészek értékesítésére vonatkozó szolgáltatási szerződésekre és szerződésekre, ha azokat az eladónak a fogyasztóhoz tett látogatása során kötötték, és a fogyasztó nem rendelt előzetesen ilyen szolgáltatásokat vagy árukat;
(h) védőcsomagolásban értékesített hang-, video- vagy audiovizuális felvételek, számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó ezt a csomagolást felbontotta;
(i) időszaki kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződés alapján történő értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését;
(j) nem lakáscélú szálláshely-szolgáltatás, áruszállítás, gépkocsikölcsönzés, vendéglátás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, és amely szerint az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat egy meghatározott időpontban vagy határidőn belül nyújtja;
(k) a nem tárgyi adathordozón történő elektronikus tartalomszolgáltatás, amennyiben az ilyen szolgáltatás a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról a tényről, hogy a hozzájárulás kifejezésével elveszíti az elállás jogát.
Ha a Vevő úgy dönt, hogy a megadott határidőn belül eláll az adásvételi szerződéstől, ajánlott a visszaküldendő árut a lehető leghamarabb eljuttatni az Eladó címére, az elállás okait tartalmazó kísérőlevéllel együtt (ez nem kötelező, nem kötelező feltétel), a vásárlási okmány azonosítószámával és a bankszámlaszámmal együtt, az elállási folyamat felgyorsítása érdekében.
A Fogyasztó köteles az árut legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül kiszállítással vagy személyesen visszaküldeni a visszaküldések fogadásáért felelős képviselőnek.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződéstől való elállással ő felel az áruknak az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeiért, és távolsági szerződéstől való elállás esetén a Vevő felel azon áruk visszaküldésének költségeiért is, amelyek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza postai úton.
Az Eladó nem köteles fedezni a Fogyasztó többletköltségeit, ha a Fogyasztó kifejezetten az Eladó által felkínált leggazdaságosabb, szabályos szállítási módtól eltérő, más szállítási módot választ a visszaküldött áruk kézbesítésére. A többletköltséget a Fogyasztó által választott szállítási mód és az Eladó által felkínált leggazdaságosabb, szabályos szállítási mód közötti különbségként számítják ki.
A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megvásárolt árukhoz ajándékok tartoznak, a Vevő és az Eladó közötti ajándékozási szerződés csak addig érvényes, amíg a Vevő nem áll el a vásárlási szerződéstől, amely esetben az ajándékozási szerződés érvénytelenné válik, és a Vevő köteles a visszaszolgáltatásra szánt megvásárolt árukhoz tartozó ajándékokat visszaszolgáltatni. Abban az esetben, ha az ajándékokat nem a visszavásárolt áruval együtt küldik vissza, az ajándékok értéke a Vevő jogalap nélküli gazdagodásának minősül.
A vásárolt áru visszaküldésének valamennyi fent említett feltételének teljesülése után a Vevő jogosult a visszaküldött áru után kifizetett összeg visszatérítésére, amelyet legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszatérítünk a Vevőnek. Az Eladó azonban nem köteles visszatéríteni ezt a kifizetést mindaddig, amíg a Fogyasztó vissza nem szállítja a visszaküldésre szánt árut, vagy amíg a Fogyasztó nem szolgáltat igazolást arról, hogy a visszaküldésre szánt árut visszaküldte az Eladónak. Az Eladó köteles a vételárnak megfelelő összeget ugyanazon a módon visszatéríteni, amelyet a Vevő az eredeti fizetéskor alkalmazott, kivéve, ha a Vevő és az Eladó más visszatérítési módban állapodnak meg, amely esetben az Eladónak nem kell további díjat fizetnie a visszatérítés teljesítése érdekében.
Az Eladó figyelmeztet arra, hogy amennyiben a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállását követően visszaküldött áru sérült, kopott, hiányos, kísérő dokumentáció (eredeti vásárlási bizonylat, jótállási jegy, használati utasítás stb.) nélkül, vagy a vásárláshoz mellékelt ajándékok nélkül kerül vissza, az Eladó a kárt a Fogyasztóval szemben érvényesíti, esetleg bírósági úton, jogi képviselő útján. Az Eladó arra is figyelmeztet, hogy minden egyes áruszállítás előtt dokumentálja a szállított áru teljességét és sértetlenségét.
Elállás a szerződéstől, ha a Vevő Vállalkozó
Abban az esetben, ha a Vevőt vállalkozóként azonosítják, a visszaküldött áru állapotától, a garancia állapotától és a visszaküldött áru aktuális árától függően felajánlható a vásárlási szerződéstől való csere-visszalépés. Az áruk állapotát az Eladó értékeli.
A Felek közötti nézeteltérés esetén az árut az Eladó költségére visszaküldik. Az Eladó jogosult a Vevőre hárítani a felmerülő többletköltségeket.
A Vevő jogainak védelme érdekében, ha a Vevő jogi személy, és a visszatérítést közvetlenül az üzletben történő hitel-visszafizetéssel kéri, a vonatkozó összeget csak az adott jogi személy nevében eljárni jogosult személyeknek fizetjük ki, azaz annak a törvényes szervnek vagy személynek, aki a hivatalosan hitelesített meghatalmazást igazolja.

Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó űrlap letölthető erről a linkről.

VIII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az Eladó a következő fizetési módokat és feltételeket fogadja el:
1. Készpénzfizetés legfeljebb 5 000 EUR összegig, ha az árut személyesen veszik át a kiállítás helyén,
2. Előzetes fizetés banki átutalással,
3. Elektronikus kártyás fizetés az áruk személyes átvételekor a kibocsátás helyén,
4. Fizetés online banki felületen keresztül (online kártyás fizetés),
5. Fizetés szállításkor, amikor a Fuvarozó a Vevőtől megkapja a fizetést,
6. Fizetés az esedékes számlán (csak a Vállalkozók esetében, ha a feltételek teljesülnek).
Az áru mindaddig az Eladó tulajdonában marad, amíg azt teljes egészében ki nem fizetik és át nem adják a Vevőnek. Az áru sérülésének kockázata a Vevőre száll, amint az árut átadták neki.
A vevő számlázási adatai a megrendelés leadása után visszamenőleg nem módosíthatók.

IX. SZÁMLÁZÁS

Az áruk mellett minden csomag tartalmaz egy előszámlát is. Az díjbekérő nem számviteli bizonylat. A számlát a fizetés beérkezésétől számított 14 napon belül elektronikus úton küldjük el. A számla PDF formátumban letölthető a befizetést igazoló e-mailben.

X. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Személyes átvétel:
Csak a vevő veheti át személyesen az árut. Ezt a személyt érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel kell megfelelően azonosítani.

Szállítás fuvarozó által – Szlovákia:
Az árut a Vevőnek futár szolgáltatással is el lehet küldeni. Az egyes közlekedési módokat a szolgáltatások aktuális elérhetősége, valamint a kapacitás és az szállítási lehetőségek függvényében kínálják. Vis maior vagy az ORBISSON információs rendszerének meghibásodása esetén az ORBISSON nem felelős az áruk késedelmes szállításáért. A szállítási árat a megrendelés napján érvényes árlista szabályozza.
A Vevő köteles a küldemény állapotát a futárral együtt a kézbesítéskor azonnal ellenőrizni (csomagok száma, a cég logójával ellátott szalag sértetlensége, a doboz sérülése) a mellékelt szállítólevél alapján. Ha a szállítmány sérülése megállapításra kerül, a Vevő köteles a Fuvarozó képviselőjével jegyzőkönyvet felvenni a sérülés mértékéről és jellegéről. Az ilyen nyilvántartás alapján a Vevő a későbbiekben a következőkre jogosult (a) megtagadhatja a leszállított, az adásvételi szerződésnek nem megfelelő áruk átvételét, (b) megtagadhatja a hibás áru átvételét vagy (c) megerősíti a hibás áru leszállítását, majd hiba miatt reklamációt nyújt be az Eladóhoz. Ha a Vevő csak a szállítmány átvétele után talál sérülést vagy egyéb szabálytalanságot, köteles azonnal kapcsolatba lépni az Eladóval. Ha ezt elmulasztják, a hibák miatti igényeiknek csak akkor adnak helyt, ha bizonyítják, hogy az áru már a szállítás időpontjában is rendelkezett ezekkel a hibákkal.
A hiányos vagy sérült szállítmányt azonnal jelenteni kell a info@orbisson.com e-mail címen vagy telefonon a szám: +421 949 438 978. A kárbejelentést a Fuvarozóval együtt haladéktalanul ki kell dolgozni, és indokolatlan késedelem nélkül e-mailben vagy postai úton el kell küldeni az Eladónak. A szállítmány hiányosságára vagy külső sérülésére vonatkozó késedelmes állítások nem fosztják meg a Vevőt a kártérítési jogától, de lehetőséget adnak az Eladónak annak bizonyítására, hogy nem történt meg az adásvételi szerződés megszegése.

XI. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A jótállási feltételeket az Eladó visszaküldési politikája és a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai határozzák meg. Az vásárlást igazoló bizonylat egyben a garancialevél is.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról szóló 391/2015-ös törvény értelmében a Fogyasztónak joga van jogorvoslatot kérni az Eladótól, ha a Fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy ha a Fogyasztó úgy véli, hogy az Eladó megsértette a Fogyasztó jogait.
A Fogyasztónak joga van az Alternatív Vitarendező Szervezet alternatív vitarendezésének kezdeményezését kérni, ha az Eladó elutasító választ adott, vagy nem válaszolt a feladástól számított 30 napon belül.
Az alternatív vitarendezési platformra mutató link, ahol a Fogyasztó alternatív vitarendezést kérhet, itt található.
A jelen Általános Szerződési Feltételek 2021.3.25-től érvényesek és hatályosak, és hatályon kívül helyezik az ÁSZF korábbi változatait. Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF előzetes értesítés nélküli módosítására. Az ÁSZF módosítása nem vonatkozik az ÁSZF módosítása előtt megkötött adásvételi szerződésekre, függetlenül attól, hogy az árut már leszállították-e vagy sem.