JÓTÁLLÁSHOZ VALÓ JOG

Ha a megvásárolt termék hibás, a Vevőnek joga van jótállási igényt benyújtani. A helyes kiértékeléshez szükséges, hogy az érintett termék tiszta, hiánytalan és megfeleljen a higiéniai előírásoknak vagy az általános higiéniai elveknek. Az általánosan ismert szabályokon túlmenően a vevő köteles betartani a termék használatára vonatkozóan a jótállási jegyben vagy a használati útmutatóban előírt feltételeket, a terméket a tervezett élettartamnak megfelelően használni és ápolni.

A JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSÉNEK HELYE ÉS MÓDJA

Jótállási igényt e-mailben (info@p2rbike.com), vagy postai úton a következő címre kell küldeni: ORBISSON,s.r.o., Dubovany 19, 922 09 Dubovany, Szlovákia, vagy telefonon jelezni: +421 949 438 978. A jótállási igénnyel érintett terméket Magyarországon küldheti a Bringang Group Kft., 2030 Érd, Páva u. 41-43. (bringang.hu) címre, vagy Szlovákiába az ORBISSON,s.r.o., Dubovany 19, 922 09 Dubovany címre. Szlovákiában használhatja a Zásielkovňa szolgáltatást is (https://www.zasielkovna.sk/medzi-nami/). Javasoljuk, hogy kössön biztosítást a termék visszaküldésekor. Nem veszünk át utánvéttel feladott terméket. A jótállási igénynek tartalmaznia kell az igény tárgyát képező hibák írásos leírását, valamint a vásárlást igazoló bizonylatot, jótállási jegyet vagy átvételi elismervényt. A felsorolt dokumentumok egyike mindig elegendő a hibás teljesítés miatti jogok érvényesítéséhez (jótállás/szavatossági igény). A jótállási igénynek tartalmaznia kell a vevő elérhetőségeit is: név és vezetéknév, lakcím, e-mail cím, telefonszám és IBAN (bankszámlaszám). A jótállási eljárás az alábbi feltételek teljesülésének napján kezdődik:
a) a jótállási igényről szóló értesítés átadása az Eladónak,
b) a jótállási igénnyel érintett termékek eljuttatása az Eladóhoz;
A jótállási eljárás kezdete egyben a hibás teljesítésből adódó jogok és kötelezettségek érvényesítésének kezdőnapja is.

A TERMÉKVISSZAKÜLDÉS FOLYAMATA

Ha a termék nem felel meg az Ön igényeinek, visszaküldheti azt nekünk. A csomag visszaküldése után a mellékelt űrlap szerint kapja meg a vételár visszatérítést. Egy másik termék csak új megrendelés létrehozásával vásárolható meg. A jótállási igény ezen formája csak a vásárolt termékekre vonatkozik, és nem vonatkozik az ajándékba vásárolt termékekre.

JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

A terméket 14 napon belül sértetlen, eredeti állapotban kell visszaküldeni. A visszaküldés címe Magyarországon: Bringang Group Kft., 2030 Érd, Páva u. 41-43. (bringang.hu), Szlovákiában: ORBISSON,s.r.o., Dubovany 19, 922 09 Dubovany.

Ezt a reklamációs nyomtatványt tegye a visszaküldeni szánt csomagba. A csomag kézhezvétele után a lehető leghamarabb visszatérítjük az árát.

AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az eladó felelős azért, hogy az eladott termék az eladó által általában kért vagy a gyártó által leírt tulajdonságokkal és minőséggel rendelkezzen, hogy megfeleljen a jogszabályi követelményeknek, meghatározott mennyiségben rendelkezésre álljon, és megfeleljen az eladó által megadott vagy a termék szokásos felhasználási céljának. Az eladó felelős a termék megvásárlását követő jótállási időszak alatt felmerülő hibákért.
Az Eladó nem felel a hibákért a következő esetekben:
• a vásárló maga okozta a meghibásodást,
• a vevő a vásárlás előtt tisztában volt a termék hibáival, és emiatt kedvezményt kapott a termékre,
• a termék nyilvánvaló hibákkal rendelkezett és a vevő nem mutatott rá ezekre a vásárlás során,
• a jótállási igény ellentétes az áru jellegével, különösen a termék lejárati idejével, amelyre kedvezményt adtak,
• a hibák a jótállási időszak alatt keletkeztek az áru elhasználódása, helytelen vagy túlzott használata miatt, vagy a termék lejárati ideje után keletkeztek,
• a hibák a vevő vagy más személynek a terméken vagy annak egy részén végzett illetéktelen beavatkozása miatt keletkeztek,
• a hibás termék olyan ajándék, amelyet a vevő térítésmentesen kapott.
A vevőnek a beérkezett reklamációról jótállási jegy / jegyzőkönyv kerül kiállításra, amely tartalmazza a reklamáció beérkezésének időpontját, a reklamált termékek körét, a termékek beszerzésének időpontját és helyét, a hiba jellegét és a termékek beszerzési árát. Az Eladó ezt a dokumentumot haladéktalanul megküldi a Vevőnek e-mailben vagy postai úton a Vevő által a jótállási igénylőlapon megadott címére. Ha a tanúsítványt nem lehet azonnal átadni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jótállási igény visszaigazolásával együtt kell átadni.
Ha a vevő a termék hibájára hivatkozik, az eladó köteles haladéktalanul dönteni a szavatossági igény rendezéséről, összetett esetekben az igény bejelentésétől számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben – különösen, ha a termék vagy szolgáltatás komplex műszaki felmérése szükséges – az igény bejelentésétől számított 30 munkanapon belül. A jótállási igény módjának meghatározása után a jótállási igényt azonnal rendezik, indokolt esetben a jótállási igény később is rendezhető, de a jótállási igény elbírálása nem tarthat tovább az igény bejelentésétől számított 30 napnál. Abban az esetben azonban, ha az igényelt terméket az eladó az igénylés napjánál későbbi időpontban veszi át, az igény rendezésének határideje azon a napon kezdődik, amikor az eladó átveszi az igényelt terméket.

JÓTÁLLÁSI IDŐSZAK

Az eladó a termék hibáiért a termék vevő általi átvételétől számított 24 hónapig felel, ha az árun, annak csomagolásán vagy a jótállási jegyen másként nem szerepel. Ha használt termékről van szó, a garancia időtartama 12 hónap. Ez a garanciaidő nem vonatkozik a romlandó termékekre. Romlandó termékek esetében a fogyasztó legkésőbb az áru átvételét követő napon köteles élni a hibákért való felelősségi jogával, ellenkező esetben a jogok elévülnek. Ha a jótállás alatt álló terméket megjavítják, a jótállási idő a jótállás igénybevételének időpontjától addig tart, amíg a fogyasztó a javítást követően köteles lett volna a terméket átvenni, még akkor is, ha ezt nem tette meg. Ha a termék új termékre lett cserélve, az új garanciaidő attól a naptól kezdődik, amikor a terméket a vevő átvette, vagy a vevő részére el lett küldve. Ha a hibás termékre vonatkozó igényt a jótállási időszak alatt nyújtják be, a hibáért való felelősségre vonás joga megszűnik. A vevő személyesen, telefonon vagy e-mailben kap tájékoztatást a jótállási igény rendezéséről. Az eladó a jótállási igény elbírálásáról írásbeli visszaigazolást állít ki, amely tartalmazza a fogyasztó adatait, az igény beérkezésének időpontját, a reklamált termékek körét,
mikor és hol vásárolták a terméket, a hiba leírását, a reklamáció kezelésének időpontját és módját:
• az igény érvényességének elismerése és a hibás termék hibátlan termékre való cseréjével vagy a termék kijavításával történő rendezése esetén az eladó a jótállási igényről szóló visszaigazolást is megküldi a fogyasztónak az új vagy kijavított termékkel együtt a fogyasztó jótállási igényben megadott címére.
• egyéb esetekben az eladó a jótállási igény rendezéséről szóló értesítést küld a Fogyasztónak a jótállási igényben megadott e-mail címére vagy postai úton.

A VÁSÁRLÓ JOGAI

A termékek olyan hibái esetén, amelyeket a fogyasztó a jótállási időszak alatt kifogásol, és amennyiben ezek a hibák javíthatók, joga van a hiba ingyenes, megfelelő és határidőben történő kijavítására. A hiba elhárítása helyett az eladó bármikor kicserélheti a terméket egy működőképesre. Olyan hiba esetén, amely nem javítható és megakadályozza a termék megfelelő használatát, a fogyasztónak joga van kicserélni a terméket, vagy joga van elállni a szerződéstől és követelni a vételár visszatérítését. Ha a hiba javítható, de a javítás után ismétlődő hibák vagy több hiba miatt a fogyasztó nem tudja megfelelően használni a terméket, joga van kicserélni a terméket, vagy joga van elállni a szerződéstől, és követelni a vételár visszatérítését. A vásárlót ugyanazok a jogok illetik meg, mint a nem javítható hibák esetében, a hibás termékek kijavítása során a reklamálástól számított 30 napon belül. Olyan helyrehozhatatlan hiba esetén, amely nem akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a fogyasztó megfelelő árengedményre jogosult a termék árából. Ha egy terméket alacsonyabb áron adnak el, vagy egy használt termék olyan hibával rendelkezik, amelyért az eladó felelős, a vevő a cserére való jogosultság helyett megfelelő árengedményre jogosult.
Abban az esetben, ha a jótállási igény rendezése után a terméket nem lehetett a vevőnek leszállítani, az eladó jogosult az árut továbbértékesíteni. Ha az eladó az eljárásnak megfelelően jár el, és a vevő kéri az eladótól a termékek kiadását, az eladó köteles visszatéríteni a vevőnek azt az összeget, amelyért a termékeket eladta, a termékek tárolásával és értékesítésével kapcsolatos megfelelő költségek levonása után.

FOGYASZTÓI JOGVITÁK ALTERNATÍV RENDEZÉSE

Vonatkozó jogszabály 391/2015 sz. tv. a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről, a fogyasztónak joga van az eladóhoz fordulni jogorvoslatért, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó a szavatossági igényét kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. A fogyasztónak joga van alternatív vitarendezés kezdeményezését kérni az AVR-szervtől, ha az eladó elutasította a kérelmet, vagy a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül nem válaszolt. A javaslatot a fogyasztónak az illetékes AVR-szervezethez kell benyújtania; a bírósághoz fordulás lehetőségét ez nem érinti. A törvény célja, hogy új lehetőséget teremtsen a fogyasztók számára, hogy gyorsan, hatékonyan, kevésbé formálisan és mindenekelőtt ingyenesen vagy minimális költséggel rendezzék vitás ügyeiket az eladóval. A békéltető megoldás elérése a cél, ill. a fogyasztó és az eladó közötti, a jogvita rendezéséről szóló megállapodás, amely azt követően válik kötelező érvényű jogalapdá, hogy mindkét fél egyetért annak szövegével.

Az alternatív vitarendezéssel foglalkozó szervek a törvény szerint a Hálózati Iparágak Szabályozó Hivatala, az Elektronikus Hírközlési és Postai Szolgáltatások Szabályozó Hatósága és a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet. Ezen túlmenően a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet az úgynevezett maradék szerv pozíciójában van, ami azt jelenti, hogy a pénzügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésekből eredő jogviták kivételével jogosult olyan jogviták rendezésére, amelyekben más szervek hatásköre nincs meghatározva.

Határokon átnyúló jogvita esetén a fogyasztónak joga van az Európai Fogyasztói Központhoz fordulni, amely megadja neki a vitája rendezéséért felelős AVR-szervezet szállítási címét, e-mail címét vagy telefonos elérhetőségét.

A fogyasztói jogviták alternatív rendezésével foglalkozó szervek listája: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Hálózati Iparágak Szabályozó Hivatala, Elektronikus Hírközlési és Postai Szolgáltatások Szabályozó Hatósága, Fogyasztóvédelmi Társaság (S.O.S) Trnava, a Szlovák Bankszövetség banki ombudsmanja. A fogyasztói jogviták alternatív rendezésével foglalkozó szervek listája megtalálható a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján: http: //www.mhsr.sk.

Hivatkozás az alternatív vitarendezési platformra, amelyen keresztül a fogyasztó alternatív vitarendezést kérhet:
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi